விளக்கம் / ஆக்கம்

இந்த செயலியின் மூல காரணகத்தா 2013-இல் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் வேர்ச்சொல் பகுப்பாய்வு வடிகட்டியை பொது பயனுக்கு வெளியிட்ட திரு. தாமோதரன் இராஜலிங்கம். முழு கட்டுரை இங்கு.

மாத்திரை கணிக்கும் செயல்முறை அல்கொரிதம்

Cite: "மாத்திரை பார்வையில் குறள்", பரதன் தியாகலிங்கம், முத்து அண்ணாமலை. PDF

  ஒரு சொல் அதன் எழுத்துக்களின் @letters என்பதன் மாத்திரைகளை தனித்தனியே
  கணிக்கிட்டு முழுமையாக அதன் சொல்-அளவான முழு மாத்திரை அளவை வெளியிடுகிறது.   
  
  மாத்திரை கணித்தல்: ஒரு தமிழ் சொல்லின் @letters மாத்திரை அளவை கணிக்கும்.

  விதிகள்:
  நெடில் எழுத்துக்கள் ஒலிக்கும் கால அளவு 2 மாத்திரை.
  குறில் எழுத்துக்கள் ஒலிக்கும் கால அளவு 1 மாத்திரை.
  மெய் எழுத்துக்கள் ஒலிக்கும் கால அளவு 1/2 மாத்திரை.
  ஆய்த எழுத்தை ஒலிக்க ஆகும் கால அளவு 1/2 மாத்திரை.
  மகரக் குறுக்கம் "ன்", "ண்" ஐ தொடர்ந்து வரும் "ம்" ஆனது தன அரை மாத்திரையில் இருந்து கால் மாத்திரையாய் ஒலிக்கும்
  ஒளகாரக் குறுக்கம் சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வரும் ஒள, மெள, வௌ என்பன 1 மாத்திரையில் ஒலித்தல்
  

Tamil matthirai: JSON API

This service provides tamil text maththirai calculator

 • Input data: text input to be maththirai computed
  • arg1 : UTF-8 text
  • Return : maththirai counts of the UTF-8 text
Sample usage is given below.
  http://tamilpesu.us/matthirai/json/
  Method: POST
  Variables: text_input
  Result: '{"text_matthirai": "..."}