ஓப்பன் தமிழ் பைத்தான் மொழியின் ஒரு நூலகமாகவோ அல்லது இணையசேவையாகவோ வேரொரு பயன்பாடுகளிலும் உபயோகிக்கலாம். ஓப்பன் தமிழ் தற்பொழுது மேம்பாட்டில் உள்ளது. மேம்பாட்டில் பங்களிக்க விருப்பம் உடையவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும் மேம்படுத்துபவர்கள்

Open-Tamil project logo

Open Tamil on the web platform hosts the free-software language processing applications present within library open-tamil, for processing Tamil language text, numbers, scripts. Open Tamil can also be used as a python library or as a webservice from other applications. Open tamil is currently under development. If you are interested in contributing contact us via github here.

This is collective work of our team underlying the website, itself written in Django+Python, highlighting various aspects of open-tamil like transliteration, numeral generation, encoding converters, spell checker among other things. New features added via git-repo https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/open-tamil gets updated.

Updated April 10th, 2019. Platform licensed under GNU Affero GPL