தமிழ் சொல்திருத்தி GNU ASpell + Tamil Sandhi Checker

usage: Tools > Spellchecker
[+] [-]
Reference : aspell.net and blog post