கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிற்கு இணையான தமிழ் வார்த்தைகள் கொடுக்கப்படும்

Tamil Number JSON API

This service provides tamil numerals for a given integer or float

 • Input data: numeric
  • arg1 :type=IN or US
  • Return : tamil numeral
Sample usage is given below.
    http://tamilpesu.us/number/34?type=IN
    Result: '{"result": "முப்பத்தி நான்கு"}'