இந்த பயன்பாடு உங்களுக்கு பெருக்கல் அட்டவணையை தமிழ் மொழியில் உருவாக்க உதவி செய்யும்

பெருக்கல் அட்ட்வனை

JSON API

This service provides tamil phonetics for a given english letters

  • Input data: TBD
    • Return : equivalent tamil multiplication table
Sample usage is given below.
	TBD