இந்த பயன்பாடு உங்களுக்கு பெருக்கல் அட்டவணையை தமிழ் மொழியில் உருவாக்க உதவி செய்யும்

Multiplication table for number (enter input):

JSON API

This service provides tamil phonetics for a given english letters

  • Input data: TBD
    • Return : equivalent tamil multiplication table
Sample usage is given below.
	TBD