உரைவழி தமிழ் எண்களினை கொண்ட கணிதவியல் உள்ளீடை கணக்கிடும் ஒரு கருவி.
  1. எ.கா. ஒன்று கூட்டல் ஒன்று
  2. ஒன்று கூட்டல் இரண்டு பெருக்கல் பத்து
  3. ஓர் ஆயிரம் கழித்தல் ஐந்து பெருக்கல் ( ஒன்பது கூட்டல் ஒன்று )
  4. ஒரு இலட்சம் பெருக்கல் பத்து

The calculator can understand the following operations,

"கூட்டல்":+, "கழித்தல்":-, "பெருக்கல்": *, "வகுத்தல்": /