Tamil Thirukkural number 64
பால்: அறத்துப்பால், அதிகாரம்: புதல்வரைப் பெறுதல்
திருக்குறள் எண் 64

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்

Translation:

Than God's ambrosia sweeter far the food before men laid, In which the little hands of children of their own have play'd.

Commentary (உரை):

The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than ambrosia.

Parsing Venba (வெண்பா பகுப்பாய்வு):

அடி

  1. Seer(eerasai=Eerasai(asai_one=Nirai(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='அ', oasai=), Ezhutthu(letter='மி', oasai=), Ezhutthu(letter='ழ்', oasai=)]), asai_two=Nirai(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='தி', oasai=), Ezhutthu(letter='னு', oasai=), Ezhutthu(letter='ம்', oasai=)]), type=), moovasai=None)
  2. Seer(eerasai=Eerasai(asai_one=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='ஆ', oasai=), Ezhutthu(letter='ற்', oasai=)]), asai_two=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='ற', oasai=)]), type=), moovasai=None)
  3. Seer(eerasai=None, moovasai=Moovasai(asai_one=Nirai(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='இ', oasai=), Ezhutthu(letter='னி', oasai=)]), asai_two=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='தே', oasai=)]), asai_three=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='த', oasai=), Ezhutthu(letter='ம்', oasai=)]), type=))
  4. Seer(eerasai=Eerasai(asai_one=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='ம', oasai=), Ezhutthu(letter='க்', oasai=)]), asai_two=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='க', oasai=), Ezhutthu(letter='ள்', oasai=)]), type=), moovasai=None)

ஈற்றடி

  1. Seer(eerasai=Eerasai(asai_one=Nirai(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='சி', oasai=), Ezhutthu(letter='று', oasai=)]), asai_two=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='கை', oasai=)]), type=), moovasai=None)
  2. Seer(eerasai=Eerasai(asai_one=Nirai(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='அ', oasai=), Ezhutthu(letter='ளா', oasai=)]), asai_two=Nirai(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='வி', oasai=), Ezhutthu(letter='ய', oasai=)]), type=), moovasai=None)
  3. EetruSeer(asai=Ner(ezhutthu_list=[Ezhutthu(letter='கூ', oasai=), Ezhutthu(letter='ழ்', oasai=)]))

சீர் பிரித்தது:

அடி

  1. அமிழ்-தினும் ஆற்-ற இனி-தே-தம் மக்-கள்

ஈற்றடி

  1. சிறு-கை அளா-விய கூழ்