மின்னல் என்ற ஒரு சொல்விளையாட்டை தமிழ் கல்வி நிறுவனம் ஐபாட்டி உருவாக்கியுள்ளது. இதனை பற்றி நாங்கள் இங்கு எழுதியுள்ளோம்; எழில் வலை தளம்