விளக்கம் / ஆக்கம்

இந்த செயலியின் மூல காரணகத்தா 2013-இல் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் வேர்ச்சொல் பகுப்பாய்வு வடிகட்டியை பொது பயனுக்கு வெளியிட்ட திரு. தாமோதரன் இராஜலிங்கம். முழு கட்டுரை இங்கு.

Tamil stemmer: JSON API

This service provides tamil text stemmer

 • Input data: text input to be stemmed
  • arg1 : UTF-8 text
  • Return : stems of the UTF-8 text
Sample usage is given below.
  http://tamilpesu.us/stemmer/json/
  Method: POST
  Variables: text_input
  Result: '{"text_stemmed": "..."}